روش های پرداخت

 

برای پرداخت مبلغ سفارش خود از دو راه می توانید اقدام کنید: 

راه اول:

 پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ( توصیه شده ثنابای)

با توجه به محدودیت پرداخت از طریق کارت بانکی تا سقف 50 میلیون تومان در روز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان را می توانید از این طریق

پرداخت کنید

 

راه دوم:

 پرداخت از طریق واریز به حساب

به یاد داشته باشید که پرداخت از این طریق ممکن است کمی طولانی باشد و ثنابای تا زمانی که مبلغ سفارش بصورت کامل به حساب نیامده باشد از پذیرش سفارشات معذور است همچنین می بایست مشخصات فیش واریزی را در بخش مربوطه وارد کنید

شماره حساب: 8-7900-0309-0112

شماره کارت: 7568-9998-9918-6037

شماره شبا: 9008-3097-1120-0000000-25017 IR

به نام شرکت پخش و توزیع غزال تیزبسپار